Preplatí Vám poisťovňa škodu na čelnom skle po kamienku z vášho PZP ?

Kristián Valovič

Určite ste sa už stretli so situáciou, kedy vám kamienok od auta idúceho pred vami, poškodil čelné sklo, resp. pukol. Následne ste spýsali záznam, nahlasili poistnú udalosť a nakoniec poisťovňa zamietla poistné plnenie.

Ak teda takáto udalosť nastane, výkonný riaditeľ útvaru dohľadu nad finančným trhom (Dvořáčk, 2013) zdôrazňuje „škoda na čelnom skle – bola spôsobená okolnosťou majúcou pôvod v prevádzke, škoda vznikla a existuje príčinná súvislosť medzi udalosťou a vznikom škody, prevádzkovateľ zodpovedá za škodu na čelnom skle, a pokiaľ má uzatvorené povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, je poisťovateľ povinný takúto škodu zaňho nahradiť.“

S toho vyplíva ak vozidlo idúce pred vami vymrští kameň, ktorý následne poškodí vaše vozidlo (v našom prípade čelné sklo) bezodkladne sa ho pokúste zastaviť a spýsať s vinníkom záznam o nehode. Ak vinník má riadne uzavreté a zaplaté PZP, tak poisťovna je povinná vám škodu preplatiť. V prípade ak sa tak nestane a poisťovatel vám nebude chcieť regresovať poistnú udalosť, možete váš prípad posunúť na súdne konanie. V súdnom konaní budete mať takmer 100% úspešnosť nakolko prípad čelného skla je presne vymedzený v zákone.

Veľa štastia na cestách.

Kristián Valovič

 

Zoznam použitej literatúry:
DVOŘÁČEK, V. 2013. Stanovisko – k likvidácii škodových udalostí v povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v prípadoch škôd na čelnom skle spôsobených kameňom vymršteným spod kolies iného motorového vozidla [online]. Dostupné na: http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Dohlad/ORM/Poistovnictvo/Stanovisko_celne_skla.pdf [cit. 2018-08-02].